Blog

Een ware leider kent zijn querencia

Een belangrijke eigenschap van een leider is een gebied in zichzelf te vinden waar geen angst heerst maar zuiver bewustzijn. Vanuit dat gebied verdwijnt de chaos en kan een leider richting geven voor het hoogste goed. Veel huidige leiders ontberen zo’n gebied in zichzelf waardoor ze niet in staat zijn, goed richting te kunnen geven. Ze schieten alle kanten op wat voor veel verwarring zorgt. Leiders die wel in staat zijn om dat gebied binnen in zichzelf te betreden creëren rust en geven helder hun visie weer waarmee ze hun omgeving inspireren. Zo’n gebied waar geen angst heerst maar zuiver bewustzijn wordt in het spaans “querencia” genoemd. Querencia komt uit het stierenvechten.

Stierenvechten

Een Stier kan midden in een gevecht zijn eigen plek in de arena vinden waar hij veilig zich voelt. Daar kan hij zijn kracht en snelheid herwinnen. Deze plek en die innerlijke toestand wordt zijn querencia genoemd. Zolang de stier tot razernij gebracht kan worden en blijft reageren, heeft de matador de touwtjes in handen. Als de stier echter zijn querencia vindt, verzamelt hij zijn krachten en raakt hij zijn angst kwijt. Vanuit het oogpunt van de matador is de stier nu pas echt gevaarlijk, omdat hij contact heeft gemaakt met zijn kracht. De stier is niet meer te verleiden maar gaat zichzelf leiden.

Querencia maakt een stier gevaarlijk

Om deze reden wordt een stier maar eenmaal toegelaten in de Arena en gedood. Zou een stier vaker optreden in een Arena en zijn querencia vinden dan wordt hij te gevaarlijk voor de matador’s. Zijn querencia vinden is voor een stier een krachtig wapen om te overleven. Voor de mens geldt hetzelfde. Mensen die een gebied in zichzelf weten te vinden waar de angst verdwijnt en zuiver bewustzijn heerst zijn onnavolgbaar en uiterst effectief. Ieder mens heeft de potentie om zo’n gebied te creëren.

Leiderschapstrainingen

Veel leiderschapstrainingen gaan aan dit fenomeen voorbij. Leidinggevenden worden getraind op sociale vaardigheden, strategie en management vaardigheden. Hoe ze vanuit hun dieptes wezen leiding kunnen geven wordt nauwelijks aangeraakt. Juist in dat diepste wezen vindt leiderschap zijn oorsprong. Daar onderscheidt de ware leider zich van de kunstmatige leiders die in het huidige tijdsgewricht massaal door de mand vallen.

Van chaos naar hoogste goed

We hebben nu leiders nodig die hun eigen querencia weten te vinden en vanuit dat gebied richting geven in deze chaotische tijden. Een leider die vanuit zijn querencia opereert ziet de wereld niet als chaos maar vol mogelijkheden en weet daar iets constructiefs tot stand te brengen voor het hoogste goed. Querencia vindt een leider door zijn emoties te observeren, voelen en er zich niet door laat leiden. Emoties zijn boodschappers tussen de ziel en buitenwereld die eerst dienen te worden ontcijferd alvorens een leider er iets zinvols mee kan doen.

Wat is integriteit?

Integriteit is een eigenschap, die met kwestie van VVD-voorzitter Henry Keizer in de spotlights staat. Henry Keizer zou vanuit verschillende rollen het eigenbelang hebben laten prevaleren. Een gedrag dat niet meer gewenst is bij hedendaagse leiders. Integriteit wordt vandaag de dag gezien als een belangrijke eigenschap voor leiders en bestuurders. Vanwege die belangrijkheid heeft de VVD een eigen permanente integriteitscommissie in het leven geroepen om kwesties zoals die van Henry Keizer te kunnen onderzoeken.

Mark Rutte loopt in de weg

Vooruitlopend op de resultaten van dat onderzoek doet Mark Rutte de uitspraak dat het een privézaak is en dus niets met de VVD te maken heeft. Deze uitspraak is een handeling die niet integer is. Met deze uitspraak loopt Mark Rutte de integriteitscommissie van zijn eigen partij in de weg en geeft hiermee aan dat hij niet begrijp wat integriteit is.

 

Wat is integriteit?

Integriteit staat voor heelheid. Met heelheid wordt een persoon bedoeld die volledig contact met zichzelf heeft en vanuit zijn eigen principes handelt. Principes zijn onveranderlijk, dit in tegenstelling tot bv normen en waarden. 50 jaar geleden hanteerden we andere normen een waarden dan vandaag de dag.

 

Principes en betrouwbaarheid

Leven vanuit principes maakt iemand betrouwbaar en geeft een gevoel van veiligheid. Voorbeelden van principes zijn; harmonie, win-win, vertrouwen, openheid, eerlijkheid, gelijkwaardigheid, dienstbaarheid, vrijheid, vrede, etc. Een integer persoon handelt zowel privé als zakelijk op dezelfde wijze omdat hij/zij vanuit eenzelfde principe handelt.

 

Ondeelbaar individu

Een integer persoon is een ondeelbaar individu. Veel mensen in deze tijd bestaan uit verschillende persoonlijkheden. Ze gedragen zich verschillend in de rol van vader, moeder, echtgenoot, vriend(in), medewerker etc. omdat ze niet leven vanuit principes. Ze leven vanuit wat hun op dat moment het beste uitkomt. Handelen van wat iemand het beste uitkomt staat haaks op integriteit. Juist van een voorzitter, die de leider van een politieke organisatie is verwacht je dat hij/zij integer is.

 

Cruciale fase democratie

De VVD heeft de afgelopen dagen aangeven (nog) niet te begrijpen wat integriteit is. Ze gaan eerder voor opportunisme dan voor integriteit. De wereld zit niet meer te wachten op opportunisten maar op integere dienstbare leiders die handelen vanuit principes. Principes die de aarde en de mensheid goed doen. De kwestie Henry Keizer staat voor een cruciale fase van onze democratie. Gaan we door op de oude weg van opportunisme of slaan we een nieuwe weg in, die van integriteit en leven vanuit principes?

Wil je meer weten over dienend leidinggeven? Boek dan een van onze kosteloze kennismakingsworkshop dienend leidinggeven.

De Labbekakken van De Boer

Een recente uitspraak van De Boer, voorzitter van werkgevers dat “Heel veel mensen met een uitkering labbekakken zijn” zorgde voor de nodige commotie. Volgens de Boer zijn uitkeringsgerechten profiteurs die eindelijk eens een schop onder hun kont moeten krijgen. En hij wil die schop wel geven. Om ze aan het werk te krijgen wil De Boer dat de bijstandsuitkering omlaag gaat, zegt hij woensdag in de Volkskrant. De vraag is of hij zijn achterban, de werkgevers hiermee een dienst levert.

Mismatch werkzaamheden op talenten

Zijn uitspraak gaat voorbij aan het feit dat ieder mens intrinsiek gemotiveerd is om betekenis te geven aan zijn leven. Velen uitkeringsgerechten zouden graag hun talenten in willen zetten voor een betere wereld. Uit diverse onderzoeken blijkt dat 80% van de werkzaamheden niet aansluiten op de talenten van de medewerkers. Mijn ervaring is dat veel mensen gefrustreerd zijn omdat ze hun talenten niet in kunnen zetten in hun werk. Ze voelen zich niet gezien en begrepen.

Slaven

Of De Boer met zijn uitspraak ook daadwerkelijk zijn achterban dient is twijfelachtig. Bedrijven zitten niet te wachten op slaven maar op intrinsiek gemotiveerde medewerkers die hun volledig potentieel inzetten om de missie van bedrijven met succes te kunnen uitvoeren.

Conclusie

Als De Boer werkelijk zijn achterban wil ondersteunen dan kan hij beter in gesprek gaan met zijn achterban hoe het potentieel aan talent van werknemers en uitkeringsgerechtigden beter benut kan worden. Dat zet meer zoden aan de dijk dan uitkeringsgerechtigden schofferen.

Vertrouwen heeft ook nadelen

Het gebrek aan vertrouwen in elkaar binnen organisaties wordt als onwenselijke gezien. Het zou de productiviteit verlagen en zorgen voor een hoger ziekteverzuim. Vertrouwen wordt gezien als smeerolie voor relaties en organisaties. Als er geen vertrouwen is in elkaar dan ontbreekt de smeerolie en lopen relaties en organisaties vast. Niemand lijkt te twijfelen over het belang van vertrouwen. Toch wordt door organisaties lang niet altijd geïnvesteerd in het versterken van vertrouwen in elkaar.

Vertrouwen heeft ook onprettige kanten

Blijkbaar zien we iets over het hoofd. Als er weinig of geen aandacht aan vertrouwen wordt geschonken levert dat ook een voordeel op. Het zou best eens zo kunnen zijn dat vertrouwen ook onprettige kanten heeft. In deze blog wil ik eens kijken naar wat de nadelen van vertrouwen zijn. Dat schets misschien meer begrip waarom er zoveel gebrek aan vertrouwen is.

Vertrouwen vereist kracht

Vertrouwen vereist transparantie en authenticiteit. Zonder deze ingrediënten heeft vertrouwen geen kans. Wantrouwen gedijt echter bij gebrek aan transparantie en authenticiteit. Sturen op wantrouwen heeft dus voordelen, anders zou het niet zo wijdt verspreid zijn. Mensen die werken met dubbele agenda’s hebben geen baat bij vertrouwen. Ze gedijen bij wantrouwen.

Wantrouwen heeft ook voordelen

Dubbele agenda’s maakt het spelletje “heers en verdeel” mogelijk wat de eigenaar van de dubbele agenda voordelen biedt. Zolang de eigenaar van de dubbele agenda baat bij zijn gedrag heeft zal hij/zij niet veranderen. Medewerkers zijn ervan overtuigd dat leidinggevenden een dubbele agenda hebben en leveren daar kritiek op. Ze vergeten echter dat ze zelf ook een dubbele agenda hebben.

Medewerkers houden de schijn op dat ze het naar hun zin hebben.

Als je leidinggevenden vraagt waarom ze met een dubbele agenda werken vertellen ze dat medewerkers niet met transparantie en authenticiteit om kunnen gaan. Daar zit een kern van waarheid in. Klokkenluiders worden nog altijd aan de schandpaal genageld en weggezet als complotters. 80% van de medewerkers voert werk uit dat niet in lijn ligt met hun talenten en waar ze blij van worden. Ze houden de schijn op dat ze het naar hun zin hebben. Dat is ook een dubbele agenda.

Eerlijk naar jezelf durven kijken

Medewerkers durven niet openlijk te zeggen wat ze voelen, twijfels en wat hun verlangens zijn. Het is het bekende kip en en ei verhaal. Vertrouwen vereist transparantie en authenticiteit. Het vereist lef en kracht. Eerlijk naar jezelf durven kijken. Verantwoordelijkheid nemen voor je gevoelens en behoeften. Vervolgens stappen zetten voor meer werkplezier.

Rauwe realiteit durven omarmen

Vertrouwen ontstaat past als men de rauwe realiteit durft te omarmen en daarvoor verantwoordelijkheid neemt. Risico’s nemen voor een beter leven. Voor velen is dat nog een te grote stap. Ze leven liever in wantrouwen dan in vertrouwen.

Gevoelens zijn er om te voelen

In onze westerse wereld worden we steeds meer aangemoedigd om over onze gevoelens te praten. De gedachte hierachter is dat door over onze gevoelens te praten we elkaar beter gaan begrijpen en meer innerlijk rust zullen ervaren. Coaches en psychologen laten cliënten praten over hun gevoelens. Ouders leren kinderen praten over hun gevoelens. Relatietherapeuten leren stellen die vastgelopen zijn praten over hun gevoelens. Steeds meer leidinggevenden geven medewerkers de ruimte om over hun gevoelens te praten.

Informatiepakketjes

Het is de vraag of dat zo heilzaam is als wordt gedacht. Mijn eigen ervaring als trainer/coach is dat door alleen te praten over gevoelens er een grote kans wordt gemist. Gevoelens zijn in mijn optiek informatiepakketje met informatie over jezelf in relatie tot de buitenwereld. Die informatie komt pas beschikbaar als gevoelens de ruimte krijgen om te worden gevoeld. Er alleen over praten en niet doorvoelen zorgt ervoor dat de informatie, die opgesloten ligt in het gevoel niet beschikbaar komt waardoor persoonlijke groei stagneert.

Jezelf kwijtraken

Als gevoelens doorvoeld zijn komt er informatie vrij wat leidt tot nieuwe inzichten. Die nieuwe inzichten leiden tot meer bewegingsvrijheid. Het is belangrijk om tijd en ruimte vrij te maken om die gevoelens in je eentje te verwerken. Bijvoorbeeld door te gaan lopen in de natuur of te mediteren. Vooral voor gevoelige mensen die veel gevoelens van anderen oppikken, is het belangrijk om met regelmaat alleen te zijn om de gevoelens die opgepikt zijn van anderen te scheiden. Wordt dat niet gedaan dan ontstaat er steeds meer chaos in het gevoelsleven met als gevolg het zichzelf kwijtraken.

Niet altijd direct geschillen uitpraten

Het direct uitpraten van geschillen door het delen van elkaars gevoelens levert lang niet altijd het gewenste resultaat op. Dit komt omdat de gevoelens nog niet goed zijn doorvoeld waardoor de kern van een conflict niet wordt ontdekt. Een goed voorbeeld is woede. Velen willen woede zo snel mogelijk kwijt en zoeken allerlei uitlaatkleppen om de woede te lozen of manieren om snel het conflict op te lossen. Het is effectiever om die woede vast te houden, te kanaliseren en te doorvoelen zodat het getransformeerd naar een hoger bewustzijn. Pas in dat hoger bewustzijn verdwijnt die woede voorgoed en ontstaat er meer bewegingsvrijheid. Wordt dat niet gedaan dan komt die woede met regelmaat terug en wordt destructief.

Toename gevoelens van angst en verdriet

In deze tijd ervaren veel mensen een toename van gevoelens van verdriet, woede en pijn. Effecten daarvan zie je met regelmaat in de media waar te pas en te onpas de woede wordt geventileerd zonder dat het tot resultaat leidt. Men zoekt naar snelle oplossingen om die gevoelens zo snel mogelijk kwijt te raken. Het ventileren van woede en zoeken naar snelle oplossingen blijkt niet te werken omdat ze gezocht worden in het bewustzijn waar die gevoelens zijn ontstaan. Door die gevoelens toe te laten en te voelen zal het bewustzijn naar een hoger niveau transformeren. In het hoger bewustzijnsniveau ontstaan er inzichten om conflicten en problemen duurzaam op te lossen.

Angst voor banenverlies

Een goed voorbeeld is de angst voor banenverlies. Een baan verliezen heeft in onze maatschappij veel impact op iemands eigenwaarde. Dit zorgt voor nare gevoelens die men zo snel mogelijk kwijt wil. Om die gevoelens kwijt te raken wordt zo snel mogelijk naar een vaste baan gezocht. Zodra een vaste baan is gevonden lijkt het leed te zijn geleden. Alleen het leed is er nog steeds en zal groter worden vanwege de focus op baan behoud i.p.v. het leven leiden die je wenst. Uiteindelijk belanden vele werkenden door deze strategie in een burn-out. Hadden ze de tijd genomen om de nare gevoelens te doorvoelen dan hadden ze meer zelfkennis gekregen en inzicht wat ze nu echt belangrijk vinden. Dan waren ze erachter gekomen dat een baan minder belangrijk voor hun eigenwaarde is dan ze dachten.

Duurzaam herstel

Velen met een burn-out worden aangemoedigd om veel over hun gevoelens te praten. Alleen praten leidt lang niet altijd tot doorvoelen van die gevoelens. Daardoor wordt het echte probleem niet opgelost en is de kans op terugval groot. Het doorvoelen van nare gevoelens is niet altijd fijn maar het leidt wel naar een duurzaam herstel.

“Blijf op de bus”, dan wordt je vanzelf bijzonder!

“Als je lang genoeg gewoon doet wordt je vanzelf bijzonder” is de slagzin van klaverblad verzekeringen. Klaverblad verzekeringen geeft daarmee de essentie van excellent presteren weer. Zij lopen niet met alle modegrillen mee maar blijven gewoon dichtbij zichzelf en doen waar ze goed in zijn. Dat is de essentie van goed presteren; herhalen en herzien. Meesterschap bereik je door langdurig dezelfde handelingen te verrichten en die handelingen telkens te herzien om ze te verfijnen. Dan wordt je op den duur vanzelf bijzonder.

Blijf op de bus

In 2004 hield Arno Rafael Minkkinen een toespraak voor studenten waar hij op eenvoudige wijze uitlegt het verschil tussen succes en mislukken. Hij deed dat aan de hand van de “Helsinki Bus Station Theorie”. Hij vergelijkt het leven met buslijnen. We stappen allemaal op hetzelfde busstation in en velen denken na een aantal haltes dat ze in de verkeerde bus zitten omdat ze het gevoel hebben niet onderscheidend te zijn. Ze gaan weer terug naar het busstation en nemen een andere lijn voor een nieuwe kans. Een groot gedeelte doet dit met regelmaat en komt niet verder dan een paar haltes en komen niet op hun eindbestemming aan. Dit lijkt op wat veel mensen doen in hun leven. Ze blijven zoeken naar waar ze zich in kunnen onderscheiden en bereiken dat punt nooit. Dat levert veel frustraties op.

Onderscheiden

Net als in elke grote stad rijden veel bussen in Helsinki het eerste deel van hun route langs dezelfde haltes. Pas na een aantal haltes gaan de routes zich scheiden en gaat elke bus verder naar zijn eigen unieke bestemming. Hoe langer iemand in de spreekwoordelijke bus blijft hoe onderscheidender iemand vanzelf wordt. Dit is beste manier naar meesterschap en zelfverwerkelijking. Doen waar je goed in bent en dat heel je leven blijven lang. Dat wordt je vanzelf bijzonder.

Lionel Messi

Stel dat Lionel Messi elk jaar een andere sport had gekozen. Had zij dan zo goed geweest als nu? Of stel dat hij elke wedstrijd op een andere plek werd neergezet? Zou hij dan zo’n goede aanvaller zijn als nu? Of is Lionel Messi zo goed geworden omdat hij elke dag hetzelfde doet en elke handelimg herziet om zich te kunnen verbeteren?

Permanent reorganiseren

Veel hedendaagse organisaties reorganiseren zich te pas en te onpas. Hun medewerkers moeten telkens weer nieuwe vaardigheden aanleren. Ze komen niet op een punt van goed presteren want dan kondigt er de volgende reorganisatie zich aan. Vaak gaan de prestaties juist achteruit en raken de medewerkers gedemotiveerd. Deze medewerkers belanden, voor dat ze goed op weg zijn weer op het busstation op weg naar een nieuwe bestemming die ze waarschijnlijk niet zullen afmaken.

Niet afmaken van de reis

Hoe zou jij je voelen als je na een paar haltes weer uit de bus stap, terug naar het busstation voor de volgende busreis die waarschijnlijk na een paar haltes weer wordt afgebroken?

Consistentie is de weg naar meesterschap

Willen organisaties mensen laten presteren dan dienen ze de medewerkers werkzaamheden te laten doen die dicht bij de passies en talenten liggen. Laat ze het vooral zolang mogelijk zaken doen waar ze goed in zijn en verander niet telkens van koers. Organiseer het werk zodanig dat medewerkers in verschillende samenstellingen vergelijkbare handelingen kunnen verrichten zodat ze hun vaardigheden constant kunnen herzien en aanscherpen. Laat bijv. een verkoper zijn eigen manier van verkopen ontdekken en verfijnen, dan wordt die verkoper vanzelf goed in de loop van de jaren. Ga deze verkoper niet lastigvallen met het telkens weer aanleren van nieuwe trucjes die beter zouden zijn want dat leidt tot matig presteren. Net zoals met verzekeringen wordt iemand vanzelf bijzonder als hij/zij dingen blijft doen waar hij/zij goed in is.

Vluchtelingen en schone schijn

Schone schijn is een Engelse serie in de jaren 90 die gaat over een echtpaar die de schijn wil op houden dat ze voorname mensen zijn uit beter kringen. Deze komische serie was erg populair in België en Nederland en wordt nog steeds herhaald. Ook in de Verenigde Staten en Australië was de serie enorm populair. Blijkbaar raakt deze serie een snaar van herkenning.

Beter voordoen

Veel mensen doen zich “beter” voor dan ze zijn. Sollicitanten pimpen hun cv zodanig dat een werkgever gek is als hij ze niet aanneemt. Werkgevers plaatsen vacature teksten die doen voorkomen dat het om uitdagende inspirerende banen gaat. VW draaide de wereld een loer door toepassing van sjoemel software. Verzekeringsmaatschappijen pimpen hun polissen en verbergen uitsluitingen achter kleine lettertjes. Politici beloven dingen die ze niet waar kunnen maken. Vakanties worden als paradijzen beschreven terwijl de realiteit anders is. Zo kan ik nog wel uren doorgaan.

Vluchtelingen

Hetzelfde doet zich voor wat betreft de vluchtelingen. Er is geen grotere schone schijn dan dat. We geven vluchtelingen zonder pardon onderdak en een baan terwijl we “eigen” mensen die hun hypotheek niet kunnen betalen, vaak door werkloosheid op straat zetten. Zieken en ouderen worden steeds meer aan hun lot overgelaten onder het mom van de participatie maatschappij. We schreeuwen moord en brand als het om verkrachtingen gaat zoals in Keulen terwijl seksuele intimidatie in Nederland een dagelijks gang van zaken is.

Goed en kwaad

De vluchtelingen stroom is niet zomaar ontstaan. Door geopolitieke belangen is decennia lang het midden oosten een strijdtoneel die gefinancierd is door westerse regeringen. Deze regeringen doen zich nu voor als de redders van deze vluchtelingen. Dat die schone schijn niet meer langer kan wordt steeds duidelijker. Het heeft zijn glans verloren en de rauwe werkelijkheid wordt zichtbaar. Dit ontwaken is een pijnlijk proces voor de mensheid. Goed en kwaad zit in ieder mens en is niet gescheiden zoals de media en politici ons doen willen geloven. Leren omgaan met die twee krachten is de uitdaging van de mens. Niet het kwaad scheiden maar omarmen.

Innerlijke vrede

Het kwaad ontstaat door schone schijn. Ons anders voordoen dan we zijn. Beter willen zijn dan de ander. De weg terug begint met onszelf te accepteren zoals we zijn. Het toelaten van al onze ware gevoelens en die mogen ervaren, ook onze donkere gevoelens. De grootste terrorist schuilt in onszelf die ons in tweeën doet splijten in een “goede” en “kwade” kant. Onze innerlijke terrorist het zwijgen opleggen door te stoppen met schone schijn. Dit zal zorgen voor innerlijke vrede en vervolgens een wereld van vrede. Zo binnen zo buiten.

Groeifase; de nacht van de ziel

Herken je gevoelens van ontreddering, depressiviteit, onzekerheid, eenzaamheid, angst en geen hoop op een betere toekomt? Dan bevindt je je misschien in een spirituele groeifase. Deze groeifase wordt “de donkere nacht van de ziel” genoemd.

Je staat niet alleen. Steeds meer mensen doorlopen deze groeifase, die “de nacht van de ziel” wordt genoemd.

Overgangsfase van onthechting van materiële zaken

Dagelijkse zien we de effecten van deze groeifase om ons heen. Burn-outs, depressiviteit, eenzaamheid, ontreddering en geen hoop op een betere toekomst. Tijdens deze groeifase vindt er een onthechting plaats van de materiële en zintuiglijke waarneembare wereld. Niet langer beleef je de wereld zoals je gewend was en dat wekt veel angst op.

Wisseling van identiteiten

Deze groeifase heeft grote gevolgen voor je identiteit. Waar je voorheen je identiteit ontleende aan bezit, kennis, carrière, relaties en zelfbeeld heeft dat ineens geen waarde meer. Ineens voel je sterk de behoefte om te veranderen van werk, het beëindigen van onvruchtbare relaties, breken met familie leden, religie, etc. Je bent voor de buitenwereld ineens een vreemde geworden die van het padje af lijkt te zijn gevallen.

Een rups wordt eerst vloeibaar voordat hij een vlinder wordt

Je hebt je oude identiteit afgeworpen en bevindt je in een niemandsland. Net zoals een rups eerst vloeibaar wordt voordat het een vlinder wordt wordt ook jij “vloeibaar”. Je voelt de noodzaak om op onderzoek te gaan naar wie je werkelijk bent. Gedurende deze zoektocht ontdek je stap voor stap je authentieke zelf en vormt je een nieuwe identiteit. Dit gaat gepaard met de behoefte om veel alleen te zijn. Na verloop van tijd, voel je vanuit de leegte dat je weer vaste voet aan de grond krijgt.

De leegte wordt je nieuwe thuis

Niet langer voelt de leegte als een bedreiging maar als een aangename plek waar je tot jezelf kan komen. Het wordt je nieuwe thuis. Een plek waar je contact maakt met je inspiratie en wie je werkelijk bent. Je voelt geen behoefte meer om anderen te willen veranderen, controleren of te sturen. Wereldse gebeurtenissen brengen je niet meer uit balans. Je aanvaardt het leven zoals het zich aandient en voelt een diepe vrede.

Contact met je onveranderlijke kern

Je hebt contact gemaakt met je onveranderlijke kern. Vanuit je contact met je onveranderlijke kern zijn veranderingen geen bedreiging meer maar een potentieel. Veranderingen wakkeren je nieuwsgierig en levendigheid aan. Mensen, die je voorheen wilde manipuleren en controleren verdwijnen uit je leven omdat ze geen grip meer op je hebben. Je bent aangekomen in de bewustzijnsfase “sociaal”, ook wel persoonlijk leiderschap genoemd.

Oude op hiërarchie gebaseerde organisaties passen niet meer bij je

De nieuwe jij past niet meer in verouderde hiërarchische organisaties gebaseerd op macht en controle. Jij voelt je thuis in organisaties waar iedereen gelijkwaardig is aan elkaar, waar persoonlijke ontwikkeling en werken aan een gezamenlijk hogerdoel de normaalste zaak van de wereld is. De nacht is voorbij en de wereld lacht je weer toe.

Wil je meer weten over deze groeifase stuur dan een e-mail sturen naar Sybren van der Schaar.

Het gevecht tussen het ego en hart

Steeds meer mensen raken (over)vermoeid door het gevecht tussen het ego en het hart. Dat komt omdat onze maatschappij ingericht is op het bevredigen van het ego en niet het hart. Nu meer mensen kiezen om vanuit hun hart te gaan leven verliest het ego terrein en dat vindt het ego niet fijn. Een verkoper of leidinggevende die vanuit zijn ego een klant of medewerker benadert die vanuit zijn hart leeft, zal merken dat hij/zij steeds minder gehoord wordt. Het steeds minder gehoord worden brengt deze groep mensen in verwarring wat op zijn beurt het proces opstart om naar binnen te keren op zoek naar de antwoorden. Op deze wijze wint het hart steeds meer terrein t.o.v. van het ego.

Transformatie

Het transformatieproces van ego naar hart kost veel tijd en energie. Dat is de reden dat veel mensen zich (over)vermoeit voelen en meer rust nodig hebben dan anders. Het transformatieproces van ego naar hart heeft ook een sterke invloed op het verschuiven van interesses. Wat iemand vroeger energie geeft dat kost nu energie. Het verschuiven van interesses gaat langzaam en de periode tussen de ene en andere interesse wordt vaak als leegte ervaren. Dat is een normaal verschijnsel en zal in de loop van de tijd verdwijnen zodra er zich nieuwe interesses aandienen.

Burn-out

Een burn-out is een veel voorkomend verschijnsel van dit transformatieproces en het is dan ook niet vreemd dat 1 op de 7 medewerkers kampt met burn-out klachten. Organisaties weten hier lang niet altijd raad mee met deze verschuiving. Een deel van de medewerkers zit nog in de ego fase terwijl een ander deel aan het verschuiven is naar meer luisteren naar het hart. Dit veroorzaakt onrust, irritaties en onbegrip van beide kanten. Dit zal eerder toenemen dan afnemen de komende jaren omdat het transformatieproces nu pas echt op stoom begint te komen.

Anticiperen

Organisatie kunnen hierop anticiperen door bewust te zijn van dit transformatieproces en er over communiceren naar hun medewerkers. Dit geeft ruimte vanwege het wederzijdse begrip dat er ontstaat. Met het aanbieden van coaching en training wordt dit transformatieproces ondersteund en kan een organisatie er zijn voordeel mee doen. Mensen die al deels door het transformatieproces heen zijn gegaan kunnen beter omgaan met de steeds toenemende complexiteit en kritisch wordende klanten. Doordat het hart ongevoelig is voor kritiek en veranderingen is het staat de klant op gepaste wijze te kunnen helpen. Het ego zal hierdoor gevecht met het hart verliezen gezien de kracht en intelligentie van het hart.

45+ niet te oud maar te krachtig

In hedendaagse machineorganisaties wordt verteld dat je rond je veertigste oud bent en boven de 50 afgeschreven. Ouderen worden klein gemaakt of maken zichzelf klein. Dit leidt tot aftakeling in psychisch en lichamelijk opzicht. Juist op een leeftijd waarop een mens gerijpt is voor hoogwaardige arbeidsrelaties en inzicht heeft op cultuur relateerde zaken wordt hij uitgerangeerd en afgedankt. Niet omdat ze te oud of te traag zijn maar omdat ze te krachtig worden.

Leidinggevenden hebben moeite om krachtige mensen aan te sturen

Organisaties hebben moeite om krachtige mensen van boven de 40 aan te sturen. Deze groep laat zich niet meer alle kanten opsturen of uitbuiten. Ze zijn krachtig genoeg om nee te zeggen als de leiding niet duidelijk kan maken van het nut van hun opdrachten is. Krachtige mensen aansturen vergt goed ontwikkelde zelfbewuste leidinggevenden. Leidinggevenden die durven en kunnen sturen op vertrouwen i.p.v. op controle. Het ontbreekt organisaties aan krachtige leidinggevenden. Ze weten niet wat krachtige leidinggevenden zijn. Ze verwarren kracht en zachtmoedig met sentimenteel en overschreeuwen.

No alt text provided for this image

Kneedbare jongeren zijn gewild

Organisaties hebben liever kneedbare jongere medewerkers die doen wat er gezegd wordt. De groep jongere medewerkers is nog onvoldoende weerbaar om op constructieve nee te zeggen. Daarbij komt nog dat ze jonge kwetsbare opgroeiende kinderen hebben wat niet uitnodigt om de grenzen op te zoeken. Het geloof in de belofte dat carrière gelukkiger maakt is nog wijdverspreid.

75% van de jongeren overweegt psychische bijstand

De groep jongere medewerkers tussen de 18 en 34 jaar heeft het zwaar. 75% van deze groep denkt erover om naar een psycholoog te gaan. Dit blijkt uit onderzoek van Metro onder bijna 2000 jongeren tussen de 18 en 34 jaar. Tijdens een van mijn workshops vertelden deelnemers, van deze leeftijdsgroep dat ze wekelijks een nacht doorwerkten om de opgelopen achterstand in te lopen. Dat hun relaties zwaar onder druk komen te staan is niet zo vreemd.

Dempende werking verdwijnt door ouderen weg te saneren

Nu op grote schaal ouderen weg worden gereorganiseerd verdwijnt hiermee ook hun dempende en rustgevende werking op hun omgeving. Dit komt de psychologische veiligheid en ontwikkeling van jongere medewerkers niet ten goede. De ontwikkeling kan zelfs geheel stagneren. Rust, veiligheid en mededogen van oudere medewerkers laat ze opbloeien. Dit versneld hun ontwikkeling. De vertragende wijsheid van oudere medewerkers geeft jongere medewerker een gevoel van veiligheid en de tijd om te rijpen.

Krachtige leiders blijven op constructieve wijze in verbinding communiceren

Het wordt tijd dat de kracht van ouderen wordt geherwaardeerd. Ze hebben kennis over cultuur aspecten, zelfinzicht en menselijk gedrag. Ze zorgen voor rust en psychologische veilig voor jongeren. Ontwikkel leidinggevende tot krachtige leiders zodat ze ook ouderen goed kunnen aansturen. Krachtige leiders blijven op constructieve wijze in verbinding communiceren, ook als de gesprekken moeizaam en zwaar verlopen. Met hun kracht inspireren ze ouderen en verbinden ze met de jongeren. De jongeren zorgen voor de broodnodige vernieuwing. Dit gecombineerd levert organisaties veel op.